Przejdź do treści
71 388 40 00
info@pdsa.pl

Obowiązek Informacyjny, czyli realizacja prawa do bycia poinformowanym

  1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) pragniemy poinformować, iż Administratorem przekazanych przez Ciebie danych osobowych jest PD INVESTMENT S.A..
  2. Przekazane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących celach: przesyłania drogą elektroniczną lub/i telefoniczną, w tym zarówno w formie bezpośrednich połączeń telefonicznych jak i wiadomości tekstowych (SMS) i multimedialnych (MMS), informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług podmiotów – Spółek należących do Grupy Kapitałowej Profit Development. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą,
  3. Ponieważ PD INVESTMENT S.A. może przetwarzać dane osobowe w celach określonych w punkcie powyżej, informujemy, iż dane osobowe mogą być ujawniane, udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być podmioty, którym PD INVESTMENT S.A. powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (procesorzy, którzy na zlecenia PD INVESTMENT S.A. dokonują przetwarzania danych osobowych).
  4. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt. 2 powyżej celów: dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług Spółek należących do Grupy Kapitałowej PROFIT Development drogą elektroniczną lub/i telefoniczną – przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu; dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom, podmiot trzecim w oparciu o przesłankę prawną zgodnie z art. 6, ust.1, lit a), czyli zgodę osoby, której dane dotyczą – do momentu wycofania zgody na udostępnienie danych osobowych.
  5. Zgodnie z RODO informujemy o przysługującym Państwu prawie do: żądania od PD INVESTMENT S.A. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
  6. Zgodnie z RODO informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody mogą być wycofane w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Informujemy, iż w związku z realizacją celów określonych w pkt. 2 powyżej, podanie danych osobowych może mieć charakter dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów związanych z przesyłaniem informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług podmiotów/spółek należących do Grupy Kapitałowej PROFIT Development, drogą elektroniczną lub/i telefoniczną.