Przejdź do treści
71 388 40 00
info@pdsa.pl

Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PROFIT DEVELOPMENT

PROFIT Development S.A.. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dubois 41, 50-207 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr 0000352445, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8971760462, REGON: 021206018 (dalej jako: „Spółka”). Spółka jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej PROFIT Development (dalej jako: „Grupa”), w skład której wchodzą podmioty kontrolowane przez Spółkę bezpośrednio oraz pośrednio. PROFIT Development S.A. sprawuje nadzór nad działaniami poszczególnych spółek zależnych oraz decyduje o strategii i głównych kierunkach rozwoju. Spółka jest odpowiedzialna ponadto za realizacje jednolitej polityki handlowej i marketingowej Grupy i pełni rolę koordynatora tej działalności.

W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są Państwa dane osobowe?
Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone miedzy innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), ustawie o ochronie danych osobowych w porządku krajowym oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) również w porządku krajowym.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
W Grupie Kapitałowej PROFIT Development przywiązujemy szczególną wagę do ochrony danych osobowych wszystkich osób, które nam powierzyły swoje dane. Wszystkie Spółki w Grupie podpisały jednolite porozumienie w sprawie zasad ochrony danych osobowych. Dlatego niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie zarówno w przypadku, w którym Spółka jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe jak i odpowiednio do wszystkich spółek z Grupy, które są administratorami danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO. Pełną i aktualną listę podmiotów wchodzących w skład Grupy znajdziesz pod linkiem https://www.profitdevelopment.com.pl/rodo/24-lista-spolek.
Zgodnie z art. 12 i 13 RODO, czyli prawem do bycia poinformowanym, informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych poprzez cookies jest PD  Investement Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dubois 41, 50-207 Wrocław. W przypadku zapytań kierowanych drogą mailową Administratorem Danych Osobowych będzie spółka realizująca inwestycję wskazaną w zapytaniu.

Z kim mogą Państwo skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych?
Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres koordynator.odo@pdsa.pl.

W jakich celach mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe?
Informujemy, iż podane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących przypadkach:
a) wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust.1 f) RODO). Prawnie usprawiedliwionym celem jest wiążąca strony umowa lub realizacja biznesowa,
b) wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług Spółek należących do Grupy Kapitałowej PROFIT Development. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust.1 f) RODO). Prawnie usprawiedliwionym celem jest wiążąca strony umowa lub realizacja biznesowa,
c) w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami,
d) w celach związanych z zawarciem lub realizacją postanowień zwartych umowy.

Czy Państwa dane osobowe są udostępniane lub powierzane?
Informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych, organom lub podmiotowym publicznym na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz mogą być powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RODO (Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Administrator danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrożyły właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

Przekazywanie Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)
Informuje się, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO.

Jak długo, zgodnie z zasada czasowości, będą przetwarzane Państwa dane osobowe?
Informujemy, iż:
a) w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej w tym marketingowej droga elektroniczna lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych, przez czas nieokreślony do momentu zgłoszenia sprzeciwu. Wycofanie zgody w przypadku otrzymywania informacji handlowej w tym marketingowej w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych możliwe jest w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
b) w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej w tym marketingowej droga elektroniczna lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług należących do spółek celowych należących do GK, przez czas nieokreślony do momentu zgłoszenia sprzeciwu. Wycofanie zgody w przypadku otrzymywania informacji handlowej w tym marketingowej w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych możliwe jest w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c) w przypadku danych osobowych pozostawionych w celach kontaktowych, do momentu udzielenia Państwu wyczerpujących informacji na otrzymywane zapytania,
d) w przypadku realizacji postanowień umowy, dane osobowe przetwarzane są przez okres wynikający z postanowień umowy oraz w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?
Informuje się o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Kto jest organem nadzorczym?
Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie.

W jakich okolicznościach podanie danych jest wymogiem a kiedy jest dobrowolne?
Informujemy, że podanie danych osobowych jest:
a) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym niepodanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą elektroniczną lub/i telefoniczną lub Spółek celowych należących do Grupy Kapitałowej PROFIT Development będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów,
b) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach kontaktowych, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia Państwu informacji zwrotnych,
c) w przypadku zawarcia umowy, przetwarzanie danych osobowych ma charakter umowny i jest niezbędne do zawarcia i realizacji postanowień umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji jej postanowień.

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu
Informujemy, iż wchodząc na stronę internetową Administratora danych, mogą Państwo podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO. Informujemy, iż profilowanie może odbywać się z wykorzystaniem takich narzędzi jak, pliki cookies (polityka cookies dostępna jest pod adresem https://www.profitdevelopment.com.pl/rodo/21-polityka-cookies) lub Google Analytics: (informacje o zasadach profilowania: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/). Informujemy, iż przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Informujemy, iż profilowanie podejmowane jest w celu analizowania Państwa osobistych preferencji, aktywności i zainteresowań, aby móc przygotować dla Państwa najlepiej dopasowaną ofertę oraz w celu zapewnienia sprawnego nawigowania stroną internetową. Informujemy, iż zastosowane narzędzia do profilowania nie powodują negatywnych konsekwencji dla osoby, która podlega profilowaniu.

Jakie jest źródło pochodzenia danych?
Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Mogliśmy je otrzymać podczas składania zapytania za pomocą: formularza kontaktowego, e-mail’a wysłanego na adres Administratora oraz rozmowy telefonicznej. W przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, wówczas informujemy o źródle pochodzenia danych.

Jak zabezpieczamy dane osobowe?
Informujemy, iż Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.