Przejdź do treści
71 388 40 00
info@pdsa.pl

PD Projekt 12 Spółka Akcyjna

PD Projekt 12 SA
ul. Dubois 41, 50-207 Wrocław

NIP: 8992870428,
REGON: 384698715
KRS 0000809154 akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 1100.000,00 zł
Kapitał wpłacony: 1100.000,00 zł
Inwestycja: "Pogonowskiego"

Komunikat dla akcjonariuszy:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji do dnia 31 grudnia 2020 r. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki.

Aktualna struktura własnościowa PD Projekt 12 SA prezentuje się następująco:

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym
Profit Development SA 100.000 100.000 100%

1 stycznia 2020