Przejdź do treści
71 388 40 00
info@pdsa.pl

PD INVESTMENT SA

PD Investment SA
ul. Dubois 41, 50-207 Wrocław

NIP: 8971767145
REGON: 021371556
KRS 0000783987 akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 31 508 524,00 zł
Kapitał wpłacony: 31 508 524,00 zł

Komunikat dla akcjonariuszy:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji do dnia 31 grudnia 2020 r. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki.

Aktualna struktura własnościowa PD Investment SA prezentuje się następująco:

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym
Piotr Adamek 31 507 524 31 507 524 99,997
Profit Development 1000 1000 0,003